වලිග කම්බි සරඹ කරන්න

  • Drill tail wire

    වලිග කම්බි සරඹ කරන්න

    සරඹ වලිග නියයේ වලිගය බොහෝ දුරට සරඹ වලිගයක හෝ තියුණු වලිගයක හැඩයෙන් යුක්ත වන අතර එහි සරල භාවිතය සහ පහසු ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් වෙළඳපොළ ඉක්මනින් අත්පත් කර ගනී. සරඹ වලිගය නියපොතු විවිධ මූලික ද්‍රව්‍ය මත සිදුරු විදීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි අතර එය ඉක්මණින් බෙදීම හා එකලස් කිරීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම, ශක්තිමත් මැලියම් බලයක් ඇති අතර, ලිහිල් කිරීමට හා වැටීමට පහසු නැත, භාවිතා කිරීමට ඉතා සරල හා පහසු වන අතර ඉහළ ආරක්ෂිත සාධකයක් ඇත.