සීමාසහිත හෙබෙයි ටේලියන් ෆාස්ට්නර් නිෂ්පාදන සමාගම නැවත වැඩට බැස ඇත

සීමාසහිත හෙබෙයි ටේලියන් ෆාස්ට්නර් නිෂ්පාදන සමාගම සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන හා ක්‍රියාකාරිත්වය, ඇණවුම් කාලානුරූපව සම්පූර්ණ කිරීම සහ සමාගමේ පූර්ණ විශ්වාසය ඇතිව පූර්ණ ලෙස වැඩට පැමිණ තිබේ. හොට් ඩිප් ගැල්වනයිසින් බලාගාරය නිෂ්පාදනය වේගවත් කරයි, විකුණුම් ඉහළ යයි පියවරෙන් පියවර!news1


තැපැල් කාලය: අප්‍රේල් -21-2020