උණුසුම් ඩිප් ගැල්වනයිස් කළ කාවැද්දූ කොටස්

  • Hot dip galvanized embedded parts

    උණුසුම් ඩිප් ගැල්වනයිස් කළ කාවැද්දූ කොටස්

    හොට් ඩිප් ගැල්වනයිස් කළ කාවැද්දූ කොටස් (පෙර සැකසූ කාවැද්දූ කොටස්) යනු සැඟවුණු කෘතිවල පෙර ස්ථාපනය කර ඇති (වළලනු ලබන) සංරචක වේ. ඒවා ව්‍යුහාත්මක වාත්තු කිරීමේදී ස්ථානගත කර ඇති සංරචක සහ සවිකෘත වන අතර සුපිරි ව්‍යුහය තැබීමේදී අතිච්ඡාදනය සඳහා භාවිතා වේ.